Hållbarhet gör skillnad

Vi driver på utvecklingen

Vi har ett ansvar för jordens resurser och hur de används. Som en viktig samhällsaktör vill vi inte bara bidra med våra hållbara produkter utan även med en trygg och säker arbetsplats. Vårt hållbarhetsarbete är en naturlig del i vår affär och en betydande konkurrensfördel.

Med utgångspunkt i ett hållbart och spårbart skogsbruk har våra produkter alla förutsättningar att driva på omställningen mot ett hållbart, biobaserat samhälle där fossila råvaror och energikällor ersätts av hållbara alternativ.

Tillsammans med våra intressenter vill vi göra skillnad. Vi vill förbättra befintlig verksamhet och skapa nya användningsområden för den växande skogen och på så sätt bidra till minskad miljöpåverkan, ökad tillväxt och fler arbetstillfällen. De produkter vi framställer ersätter alla i olika omfattning produkter som annars skulle tillverkats av fossil olja. På så vis kan vi förädla den förnybara skogsråvaran till värdefulla produkter och samtidigt även minska den negativa påverkan som fossil olja har på miljö och klimat.

Läs mer

Energiförbättringar

Domsjö har lyckats mycket bra med att genomföra energiförbättringar i fabriken, vilket rönt extern uppmärksamhet, det har även uppmärksammats internt av våra ägare Aditya Birla.

Idag finns ett kontinuerligt arbete med att identifiera och genomföra energibesparande åtgärder. Det kan vara allt från små saker som nya belysningsarmaturer, till större projekt som ombyggnationen av renseriet där energiprestandan väsentligt förbättrats. Produktionen av cellulosa sker idag utan fossila bränslen. 99 procent av Domsjös värmeförbrukning produceras från skogsråvara. Fossil olja används endast för start och stopp av pannorna. 

På industriområdet finns en väl utvecklad infrastruktur. I energifrågorna samarbetar Domsjö med övriga företag där el, bränslen, ånga och kondensat handlas mellan företagen.

Läs mer

Yttre miljö

Miljöarbetet har stått i fokus under många år. Medvetna miljöåtgärder i både processer och reningsanläggningar har gjort att vår miljöpåverkan successivt minskat. Vi var först i världen med att bleka till högsta ljushet helt utan klor. Idag är vi ensamma i världen om att ha ett helt slutet blekeri varifrån inga utsläpp sker.

I vår biologiska reningsanläggning bryter bakterier ner organiskt material till bland annat biogas. Vår anläggning är en av Sveriges största producenter av biogas. Biogasen tas tillvara och används som energikälla vid torkningen av lignin och generering av el och ånga.

Ett levande bevis på resultatet av vårt miljöarbete är havsöringarna som åter simmar förbi bioraffinaderiet uppför Moälven för att leka.
 
För att minska utsläppen till luft finns sedan många år skrubbrar och elfilter som renar rökgaserna från svaveldioxid och stoft. Samtidigt som rökgaser renas återvinner vi värme från rökgaserna tillbaka till processen.

Läs mer

Samhällsengagemang

För oss är lokalt engagemang mycket viktigt. Vi stödjer barn och ungdomar i grundskola och gymnasium genom att till exempel erbjuda prao- och praktikplatser. Vi är även engagerade i den kommunala teknikskolan KomTek och i den riksomfattande organisationen Skogen i skolan.

När det gäller näringslivet är vi en aktiv medlem i Örnsköldsviks Industrigrupp och Mittsvenska Handelskammaren. Domsjö Fabriker är även ett av medlemsföretaget i bioraffinaderiklustret Processum, som samordnar företag, universitet och samhällsfunktioner. Domsjö Fabriker sponsrar MoDo Hockey, Örnsköldsviks Gymnastikklubb samt en rad mindre idrottsföreningar på orten. Vi bedriver även kultur- och humansponsring och är sedan många år Cancerfondens företagsvän.

Läs mer

Medarbetare

För oss är det viktigt att säkerställa att vår arbetsplats är trygg och säker, det gäller ur såväl fysiska, psykologiska som sociala aspekter. Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete vilket bygger på de tre grundpelarna händelserapportering, arbetsmiljöronder och riskanalyser.

Vi uppmanar såväl våra medarbetare som entreprenörer att aktivt rapportera olyckor och incidenter. Det gäller inom arbetsmiljö, processäkerhet och även yttre miljö. Sedan införandet av digital rapportering har förfarandet förenklats, samtidigt som uppföljningen förbättrats. Den ökade rapporteringen som det medfört, är till stor hjälp i vår strävan mot en säkrare arbetsplats.
 
För att ytterligare betona vikten av säkerhetsarbetet drivs initiativet Säkert Domsjö.  Inom ramen för initiativet genomförs flertalet projekt vilka resulterat i viktiga förbättringar i verksamheten, bland annat har flertalet rutiner och instruktioner förbättrats. Arbetsmiljöarbetet liksom pågående aktiviteter inom Säkert Domsjö följs kontinuerligt upp på ledningsnivå.

För att följa upp den psykosociala arbetsmiljön genomförs årligen en medarbetarenkät,  vars resultat återspeglas i årliga handlingsplaner.

Läs mer

Hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsarbetet är ett arbete med helhetssyn i tre steg: första steget är ett ansvarsfullt agerande som omfattar arbetet med en säker, hälsosam och inkluderande arbetsmiljö, resursoptimering, utsläppskontroll och en väl fungerande avfallshantering. Det andra steget innebär förståelse för våra intressenters krav och förväntningar. I det tredje steget möter och överträffar vi dessa.

Domsjös hållbarhetsredovisning inleddes 2010 då den första hållbarhetsredovisningen togs fram. Sedan dess har såväl hålbarhetsarbetet som dess redovisning utvecklats. From 2016 rapporterar Domsjö Fabriker enligt GRI G4.

Läs mer

Läs senaste hållbarhetsredovisningen

Certifieringar

Domsjö Fabriker är certifierade enligt kvalitetslednystemet ISO 9001:2015 samt miljöledningssystemet ISO 14001:2015 samt GMP+. Laboratoriet är även ackrediterat enligt ISO/IEC 17025:2017.

Domsjö Fabriker och intressebolaget Domsjö Fiber innehar även spårbarhetscertifikatet Chain of Custody enligt de båda certifieringsstandarderna FSC® (FSC-C124657) och PEFC (PEFC/05-33-253). Alla certifierade system kontrolleras regelbundet av externa, certifierade revisorer.

Läs mer

Se våra certifieringar under Publikationer

Hållbara produkter

Domsjö Fabriker är ett bioraffinaderi med ett brett spektra av produkter, alla baserad på förnyelsebar och spårbar råvara. Våra produkter kan ersätta fossilt framställda produkter bland annat inom textilbranschen och kemiindustrin och därmed medverka till stärkt bioekonomi. Lignin kan genom dess egenskaper minska koldioxidutsläppen vid användning i betongtillsatser.

Domsjö Fabriker producerar även fler produkter som ersätter fossilt framställda produkter. Bioharts kan ersätta eldningsolja, andra exempel är den koldioxid (kolsyra) som produceras liksom biogasen som framställs i den biologiska reningsanläggningen.

Läs mer