Grön kemikalie

Förnybart alternativt

Etanol är det vanligaste förnybara alternativet till fossila fordonsbränslen, men det har även andra användningsområden där den ersätter olja och naturgas som råvarukälla.

För kemiindustrins omställning mot mer förnybara råvaror spelar etanol från skosgråvara en viktig roll. Den kan ersätta olja som råvara i såväl plaster som kemikalier. Etanolens egenskaper nyttjas även i lösningsmedel och återfinns därmed i vattenbaserade färger, läkemedel, parfymer, rengöringsprodukter, lacker och bläck.

Läs mer

Användningsområden

Domsjös BioEtanol säljs till Sekab för vidareförädling eller försäljning. Den återfinns i bland annat som köldmedium i värmepumpar, i spolarvätska och inom färgindustrin.

www.sekab.com

Kemiindustrins vagga

BioEtanolen från Domsjö utvinns ur den unika kokprocessen där vedens socker tillvaratas och därefter jäses i etanolfabriken. Vid jäsning av etanol frigörs stora mängder koldioxid. Denna tas om hand av Aga och förädlas till kolsyra. Etanoltillverkningen i Domsjö har en lång historia.

Den startade redan 1940 och användes för tillverkning av olika kemikalier. Den etanolbaserade kemikalietillverkningen vid Domsjö var omfattande och gjorde att Domsjö blev något av den svenska kemiindustrins vagga. Idag är Domsjös produktionskapacitet 17 000 ton bioetanol per år.

Läs mer

För mer information, kontakta:

Peter Nilsson
Chef Marknad Lignin och Etanol
tel. 0660-27 56 64

E-post