Bioekonomi förändrar

Vår resa

Vid millenniumskiftet startade vi resan mot ett bioraffinaderi. Vår målsättning var att göra mer av trädet, att skapa hållbara produkter ur skogen. Vi vet idag att vi kan göra skillnad. Tillsammans med våra ägare Aditya Birla och våra kunder kan vara med och driva utvecklingen mot en hållbar bioekonomi som tillvaratar skogen som den unika resurs den är. Sedan millenniumskiftet har vi tagit åtskilliga steg framåt, och vi ser fram emot fler. Allt för att möta den globala utmaningen kopplad till en växande befolkning och ökad efterfrågan på förnybara produkter.

Förutom att erbjuda förnybara produkter arbetar vi ständigt med att minska vår egen miljöpåverkan. Med stor framgång har vi satsat på energieffektiviseringar, vi ser över våra transporter och strävar efter att bli helt fossilfria. Produktionen av cellulosa sker idag utan fossila bränslen. 99 procent av Domsjös värmeförbrukning produceras från skogsråvara. Fossil olja används endast för start och stopp av pannorna.

Läs mer

En nödvändig utveckling

”Vi har ett ansvar för kommande generationer. Vi måste se till att våra gemensamma resurser brukas hållbart. Det måste råda balans i konsumtion av råvaror och de resurser som naturen ger oss. Som ett av världens ledande bioraffinaderier är vi föregångare och ett tydligt exempel på hur vi kan bidra till att utveckla den bioekonomi som många pratar om och vill åstadkomma. Vi både vill och kommer att vara drivande i denna utveckling även i framtiden”. Lars Winter, VD

Skogen är lösningen

Skogen och dess produkter är en del av lösningen på vår tids klimat-, och miljöfrågor. Från en ekonomi som till stor del baserats på fossila råvaror, ser allt fler bioekonomins möjligheter. Det innebär övergång till en resurseffektiv ekonomi grundad på förnybara råvaror producerade genom hållbart brukande skogar, från mark och vatten. På så sätt minskas vår gemensamma klimatpåverkan. Skogsindustrins produkter vidareförädlas inom många olika områden och ersätter ofta material och produkter som tillverkats av fossila råvaror. Förutom att förädlingsgraden är hög skapas också viktiga arbetstillfällen.

Det finns en tydlig bild av vilka förutsättningar som krävs för att den hållbara bioekonomin ska kunna utvecklas. Svensk skogsindustri har en stor betydelse som världens näst största exportör av skogsindustriprodukter. Här finns också ett stort kunnande och en utvecklad forskning. Svenska företag ligger i den absoluta frontlinjen vad utveckling av nya trä- och cellulosabaserade produkter till exempel bioplaster, biokompositer, kolfibermaterial och textilfibrer. Möjligheterna för genombrott är också stora vad gäller utveckling av kemikalier och förädlade bränslen.

En grundläggande förutsättning för den hållbara bioekonomin är ökad tillgång på förnybar råvara. Den svenska skogen utvecklas istället för att exploateras, med en avverkning som är långt mindre än tillväxten, garanteras framtida tillgång. Sverige har idag mer skog än någonsin och mer än 20 % av skogsarealen undantas från brukning av naturhänsyn.

Läs mer

BioInnovation

BioInnovation är en satsning med visionen att Sverige har ställt om till en bioekonomi 2050. Initialt finansieras satsningen av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas samt de intressenter från akademi, institut, offentlig sektor och näringsliv som deltar, däribland Domsjö. Målet är att ökat förädlingsvärdet och konkurrenskraften i den svenska biobaserade sektorn genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att ta fram nya biobaserade material, produkter och tjänster.

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi har blivit ett begrepp. Dess innebörd är till stor del lik bioekonomin, det cirkulära kretsloppet och dess affärsmöjligheter betonas. Med den förnybara råvaran skogen som grund och fabrikernas återvinning av kemikalier och energi, passar bioraffinaderier som Domsjö mycket väl i även i detta begrepp.

Klimatavtalet

Det globala klimatavtalet antogs av världens ledare i Paris 2015. Dess mål kan uppnås genom att användningen av befintliga förnybara produkter ökar samtidigt som nya material och produkter utvecklas i syfte att ersätta de fossilbaserade. Här blir det särskilt tydligt hur viktig skogarnas betydelse är som en av lösningarna på klimatproblemet. Det är också helt i linje med den utveckling av bioraffinaderier som vi bedriver.