Vi vill göra mer

Cellulosafibern ger oss unika möjligheter.

Utveckling och innovation

Utveckling och innovation har en central plats i Domsjö Fabrikers verksamhet. Vi fångar upp och bearbetar idéer från såväl den egna organisationen som från kunder samt nationella och internationella forskningssamarbeten. Tack vare en flexibel och engagerad organisation kan utveckling, innovation och i viss mån även forskning bedrivas på plats i Domsjö.

Domsjö Fabriker har dessutom ett utvecklat externt kontaktnät med företag, universitet och samarbetspartners vilket ger tillgång till avancerade laboratorium, pilotutrustningar, analysinstrument etc. Vi har ett nära samarbete med forskningsteam inom Aditya Birla. Att vara en del av världens största fiberproducent, innebär att vi även kan dra nytta av de kunskaper och erfarenheter som finns inom gruppen och främst då inom Pulp and Fiber Innovationscenter.

Läs mer

Kunden i fokus

Domsjö Fabriker erbjuder kunderna avancerad teknisk kundsupport. För att få största möjliga värde av produkten bidrar vi gärna med viktiga kunskaper och erfarenheter. Allt för att optimera produktanvändningen utifrån kundens specifika processförutsättningar och behov.

Utvecklingsprojekt

I våra utvecklingsprojekt är många medarbetare engagerade. Arbetet bedrivs tvärfunktionellt över våra avdelningsgränser och ofta tillsammans med externa partners. Projekten sker vanligen i nära samarbete med kunden.

Viktiga partners

Vi har ett långsiktigt och nära samarbete med våra viktiga partners MoRe Research och Processum samt även andra delar inom RISE. De besitter alla en gedigen kunskap och erfarenhet inom många forskningsområden såsom utveckling av cellulosa och andra bioraffinaderiprodukter. Vår geografiska närhet och delvis gemensamma historia, gör vårt samarbete med extra betydelsefullt.

Extern forskning

Forskningsprojekt tillsammans med akademin är en viktig del av branschutvecklingen. Domsjö Fabriker deltar ofta i både doktorand- och postdocprojekt. Aktuellt doktorandprojekt just nu handlar om förbättrad impregnering av flis och görs i samarbete med Mittuniversitetet. Tillsammans med bla Linköpings universitet är Domsjö engagerad i ett postdocprojekt för utveckling av lignin.

Domsjö stöttar även satsningen BioInnovation (www.bioinnovation.se), med visionen att Sverige ska ha ställt om till bioekonomi 2050. Initialt finansieras satsningen av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas samt deltagande intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor.

Läs mer

Vi vill göra mer

I Domsjö gör vi mer av trädet, men vi vill göra ännu mer. En viktig uppgift för oss är att kontinuerligt arbeta med att utveckla såväl befintliga som nya produkter. Virkesråvaran ger fantastiska möjligheter, i samarbete med en flexibel produktionsorganisation når vi ständigt nya utvecklingsmål.