Vi vill göra mer

Cellulosafibern ger oss unika möjligheter.

Utveckling och innovation

Utveckling och innovation har en central plats i Domsjö Fabrikers verksamhet. Innovationsmotorn DomInnova har till uppgift är att uppmuntra, fånga upp och bearbeta idéer från nationella och internationella forskningsorganisationer samt även från den egna organisationen. Tack vare en flexibel och engagerad organisation kan utveckling, innovation och i viss mån även forskning bedrivas på plats i Domsjö.

DomInnova har dessutom ett utvecklat externt kontaktnät med företag, universitet och samarbetspartners vilket ger tillgång till avancerade laboratorium, pilotutrustningar, analysinstrument etc. DomInnova har ett nära samarbete med övriga forskningsteam inom Aditya Birla. Att vara en del av världens största fiberproducent, innebär att vi även kan dra nytta av de kunskaper och erfarenheter som finns inom gruppen och främst då inom Pulp and Fiber Innovationscenter.

Läs mer

Kunden i fokus

DomInnova erbjuder kunderna avancerad teknisk kundsupport. För att få största möjliga värde av produkten bidrar vi gärna med viktiga kunskaper och erfarenheter. Allt för att optimera produktanvändningen utifrån kundens specifika processförutsättningar och behov. Inom DomInnova finns även stor kunskap om hur olika cellulosakvaliteter bäst kan blandas.

Utvecklingsprojekt

Att driva interna utvecklingsprojekt är en viktig uppgift för DomInnova. Det sker genom ett nära samarbete med vår produktionsorganisation och nästan uteslutande tillsammans med kund. Tillsammans utvecklar vi produkten för att ge kunden högsta möjliga värde.

Viktiga partners

Vi har ett långsiktigt och nära samarbete med våra viktiga partners MoRe Research, Processum och RISE. De besitter alla en gedigen kunskap och erfarenhet inom många forskningsområden såsom utveckling av cellulosa som andra bioraffinaderiprodukter. Vår geografiska närhet och delvis gemensamma historia, gör vårt samarbete med More Research och SP Processum extra betydelsefullt.

Extern forskning

Doktorandprojekt är viktig del av branschutvecklingen. Domsjö deltar för närvarande i ett spännande doktorandprojekt och ett postdoc-project. Doktorandprojektet görs, i samarbete med Akzo Nobel, vid Umeå universitet och handlar om bildning av alkalicellulosa. Postdoc-projektet gör i samarbete med KTH och MoRe Research för att utveckla sulfitkokprocessen.

Domsjö stöttar även satsningen BioInnovation (www.bioinnovation.se), med visionen att Sverige ska ha ställt om till bioekonomi 2050. Initialt finansieras satsningen av VINNOVA, Energimyndigheten och Formas samt deltagande intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor. Domsjö är aktiv i BioInnovations projekt ”Etablera närodlad textil i Sverige”.

Läs mer

Vi vill göra mer

I Domsjö gör vi mer av trädet, men vi vill göra ännu mer. En viktig uppgift för DomInnova är att kontinuerligt arbeta med att utveckla såväl befintliga och nya produkter. Virkesråvaran ger fantastiska möjligheter, i samarbete med en flexibel produktionsorganisation når vi ständigt nya utvecklingsmål.

Vid frågor kontakta:

Kristina Elg Christoffersson
Chef Teknologi
tel. 0660-756 78